علائم و درمان خانگی سنگ کیسه صفرا: نشانه ها و26 درمان

از مــــتن وصیت نامه چنین بر می آید که امیر شخص با دانش و دارای وســــعت نظر بوده، اوصول دولت داری و مردم داری را خوب می فهـــــمید. گرچه امیر عبدالرحمن خان بطور رسمــــی ازاظهار مخالفت با دولت انگلستان خود داری میکرد ولی حین برگذاری مجالس درباربطورآشکار و بی پرده از بیوفایی و غداری دولت انگلستان صحبت میکرد. ولی اگـــــــر درین مبارزه ضعف خودرا احساس میکرد ند، فورا ً و بدون ضیاع وقت جانب دولت مرکزی را گرفته، با کسب امتیازات جدید، شیوهُ سرکوب قیام را در اختیار دولت قرار میدادند و یک تعداد از همسنگران خودرا نــیز بــه مــقامـات دولتی و یا پاد شاه تسلیم میکردند تا برای دستگاه حاکمه خوش خدمتی کــرده بــاشند وبـــــه اصطلاح عناصر«شریر» را به جزای اعمالشان رسانده باشند و همچنان در بدل این خدمت امتیازاتی را بدست آورده باشند.

معلوم می شد پاد شاه ازین جواب چـــــندان خوشنود نشد و به فرشته هایکه شخص مذکور را آورده بودند حکم نمود اورا بر گردانند فورا ً مشتار الیه را بردند. بعد ازان شخص دیگر به نهایــــت خوش صورتی در هـــیئت بالنسبه بـــه دیگران کـــه حضورداشتند بیشتر شباهت به پادشاه داشت.لباسش مثـل لباس سردار های لشکر که در زمان قدیم داشتند. پاد شاه صورتی داشت نیکو و بیضی، محاسن مدّ ور، ابرو ها و مژگانهای بلند و خوش وضع، لباس فراخی به رنگ آبی در بر و عمامهُ سفیدی به سر داشت، از تمام هیئــت او کمال خوش منظری و طبع نجیب ورأفت و حلم هویدا بود به طــــرف دست راستش شخص بلند قامت و باریک اندام نشسته بود.

خلاصه امــیر برای دست یابی به اهداف خود از هر وسیلهُ ممکنه استفاده کرد و استفاده ازان را مجاز می شمرد، که تهمت بستن به پیغمبر و اصحاب کرام او ازا ن جمله می باشد. او بخاطرمنافع ملی ویا شخصی با دشمن یعنی دولت استعماری انگلستان مصالحه کرده با دشمن ازراه مخاصمت پیش نه آمد، بلکه برای استحکام سلطنت خود و انکشاف نسبی اقتصادی و صنعتی کشور در عرصــــــهُ سیاست عقب نشینی اختیار کرد تا برای دست یابی به اهداف مطروحـــهُ خود موقع مناسب در اختیارداشته باشد. امیر برای دست یابی به اهداف مطروحهُ خود واستحکام سلطنش بر هیچ کس رحم نکرد.اوبرای سرکوب نمودن قیام و ظغیان یک قوم ازنیروهای قوم دیگر استفاده کرده وبه این تر تیب تخم دشمنی را بین اقوام بــرادر سرزمین افغانستان پاشید.

دریای نور پس از قتل نادر به نوهٔ او شاهرخ میرزا (آخرین پادشاه افشار) رسید و سپس به دست امیر علم خان خزیمه و بعد به محمد حسن خان قاجار و بعد به لطفعلی خان زند و سر انجام به دست آغا محمدخان قاجار افتاد. امیرعبدالرحمن خان که چنین دید به اردوی افغانستان امر «تیارســـــی» صادر کرد و صد ها هزار عسکر در داخل قشله ها به شوق جهاد بـــــا دشمن به جنبش افتاد.

در بازار ها قصه سرایان رزمی و در مساجد مبلغین جهاد دینی مصروف فعالیت بودند. لهذا او نیز به نوبهُ خود نشر ات گونـــاگون از قـــبیل کـــــتاب و بروشورها را چاپ نموده ، درداخل کشورو آنسوی سرحد شرقی کشور، بین مردم توزیع نموده و به این طریق روحیهُ جهاد و مخالفت با دولــــت استعماری انگلستان را در آنها تقویت مینمود. او با دولت انگلستان مدارا نموده از مطالبهُ سرزمین های اشغالی مؤقتا ً صرف نظر کرده و حتی معاهدهُ اسارت بار«دیورند» را نیز با دولت انگلستان امضاء نمـــود که بــــخش زیاد از قـــــلمروافغانستان تحت حاکمیت دولت استعماری انگلستان قرار گرفت.

اضافهوزن: شاخص تودهی بدنی بالا (BMI)، اندازهی دور کمر زیاد و بالا رفتن وزن با خطر بروز سنگ کلیه رابطهی مستقیمی دارند. برخی از رژیمهای غذایی: رژیم غذایی سرشار از پروتئین، سدیم (نمک) و قند ممکن است خطر ابتلا به برخی از انواع سنگ کلیه را افزایش دهد. عدم مصرف کافی کلسیم در رژیم غذایی: برخلاف آن که بسیاری از مردم تصور می کنند که مصرف لبنیات و مواد غذایی غنی از کلسیم احتمال تشکیل سنگ در کلیه ها را افزایش می دهند، اما دقیقا برعکس آن صحیح می باشد!

برای دست یابی هرچه بیشتر به ایزوتوپ 235 Uکه در تولید انرژی هسته ای نقشی کلیدی دارد،از روشی موسوم به غنی سازی استفاده می کنند. زیر دستش شخص دیـــــگری بود که قامتش کوتاه تر ومیانه بالا بود و چهره اش بالنسبه به شخص پیر مرد که به دست چپ او نشسته بود سفید تر بود. اما این دست آورد ها به بهای خون واشک هزاران انسان تمام شــد. به دلیل ساختار محکم سنگ الماس، یونانی ها به آن Adamao که به مفهوم “من مطیع می سازم” می گفتند. بعلاوه مقصدم اینست که مقام و رتبهُ ترا رؤسای قبایل افغـــانستان دانسته از قوهُ تو خایف و به پیروی آراء و افکار تو مطیع ومنقاد بــاشند.

فرزندم، قوم ما تاکنون در ابتدای درجات مدنیت میباشد و افراد شان بجانـب تحصیل علوم و تنویر افکار همت و توجه نمی گمارند. آثار هنری سنگی خود رنگ هستند و نیازی به رنگ زدن ندارند، تنها گاهی با توجه به آلودگی و فرسایش با مواد مختلف کدر خواهند شد که با سایش سطحی، شفافیت و درخشندگی خود را باز مییابند. همان وقتی که مرا به حضور این پاد شاه و چهار نفر مصاحبش می بردند، دیدم دریچهُ که رو به اطاق بود دفعتا ً باز شده شـــــــخصی را به حضور آنها آوردند.

شبی قبل ازینکه از روسیه عازم افغانستان شوم در عالم رویا دیدم دو فرشته بازو هایم را گرفته مرا به حضور پاد شاهی که دراطاق کوچکی جلوس فرموده بود، بردند. این مشکل در بین افراد مختلف بسیار شایع است بهطوریکه از هر ۱۰ نفر یک نفر به آن مبتلا میشود. اما جیدیت به دلیل کیفیت بالای شفافیت و سایههای سبز عمیقی که دارد، بسیار ارزشمندتر در نظر گفته میشود. واین ثبوتی است که امیرنیز بالای دولت انگلستان اعتماد نداشت. حکومت انگلیس که مقاومت افغانها را جدی دید و جرئت سوقیات را در داخل افغانستان نداشت فقـــط به فرستادن هیئت سیاسی مارتیمر دیورند که بیشتر از پانزده نفر نبودند کفایت کرد و درعوض سر نیزه مبارزهُ سیاسی را پیش کشید.

با وجود این هم انگلستــــــان بر امیر عبدالرحمن خان اعتماد نداشت و دایما ً در تلاش بود تا درد سررا برای امیرازطریق تحریکات،تولید شورشها و تفرقه اندازی ایجاد بدارد. اکنون من اراده دارم که آخـــرین کـــلمات نــصیحت آمــیز خود را برایت بگویم یقین نما اگر به خط مشی من رفتار نمودی مملکــت به امن و سلامت خواهد بود ونیز آنطور خطایی را در حکومت خود مــــرتکب نخواهی شد که ضیاع نفوذت را نتیجه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید