شناخت و نگهداری ماهی اسکار یا سیکلید مخملی

این طبیعت ذاتی آنها اینماهیها را جانورانی همیشه گرسنه نشان می دهد ولی حتی در هنگام سیری کاملبه غذا خوردن علاقه زیادی نشان می دهند. ماهی های اسکار می توانند هر نوع جانور دریایی که از خودش ضعیف تر باشد را ببلعند و به عنوان طعام از آن استفاده نمایند. اگر روزانه 5 بار به آنها غذای کافی و مناسب داده شود، پس از یک ماه طول آنها به 2.5 سانتیمتر میرسد و قابل عرضه به بازار خواهند بود. گوشت ماهی اوزون برون را به صورت فیله ای قسمت کرده و زیر نظر نهاد های بهداشتی بسته بندی نموده و با توجه به نام تجاری شرکت نامگذاری میشود و در بازار به فروش میرسد .

آژانس باختر به نقل از خبرنامه شرکت برشنا خبرداد که فابریکه برق ماهیپر یک فابریکه موسمی می باشد و تا زمانیکه در دریا کابل آب کافی غرض تولید انرژی برق موجو باشد فعالیت می کند. در کنار فارم ماهی باید یک حوض برای نرسری نیزتعمیر گردد. البته باید به مزه ماهی توجه کرد. این خوشبختی به نحوی است که تا به حال آن را تجربه نکردهای. آزمونهای سخت رابطه عاطفی: اگر فردی این خواب را ببیند که عاشق است، تعبیر آن است که رابطه عاشقانه سخت و دشواری رو تجربه میکند و در راه عشق، مشقتهای زیادی متحمل میشود. رابطه عاشقانه نافرجام: اگر شما مجرد هستید و ماهی مرده در خواب ببینی یعنی از لحاظ عاطفی و عشقی پیامدهای خوبی در انتظار شما نیست.

اگر در خواب سالمون بخورید، خبر از شروع رابطه عاشقانه جدید میدهد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع میکنید و دچار حرص و آز میشوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت میرسید. او همچنین میگوید اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آنطور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند میشوید و به آرزوهای خود میرسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری میکنید که به آرزوهایش برسد. اگر ببینید ماهی شور میخورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار میشوید.

این ماهیها معمولا در آب اقیانوس زندگی میکنند که به همین علت آنها را میتوان ماهی آب شور نامید. او همچنین خورده شدن انسان توسط ماهی را به غرایز و احساسات غیرعقلانی میداند که بیننده خواب را تهدید میکند که خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی از جمله این تعابیر است. اما اگر او موفق گردد. در حقیقت، شما در ایجاد رابطه عاشقانه موفق شکست میخورید. اگر خواب ببینی در حال صید گربه ماهی هستی، تعبیر آن است که دشمنان برای شما نقشههایی در سر دارند، ولی هوش و ذکاوت شما باعث میشود تا موفق عمل کنید.

اگر خواب ببینی ماهی صید میکنی، یعنی موفقیت نصیبت میشود. جابر مغربی می گوید: اگر در خواب خود را در حال صید ماهی ببینی، به معنای به دست آوردن روزی حلال و پاکیزه است که خانواده و اهل منزل نیز از آن بهره خواهند برد. اگر ماهی در حال جان دادن باشد یا نیمه جان باشد، تعبیر آن است که در زندگی خود باید بر تلاش خود بیفزایید. حمام نمک درتانک های نگهداری ، درظرف های انتقالی ویا درظروف مناسب دیگری انجام میآبد درزمان اجرا هوا یا اکسیجن باید در آب افزوده شود برای یک حمام که یک تا یک ونیم ساعت را دربر میگیرد مقدار یک ونیم کیلو گرام نمک طعام در100 لیتر آب حل میشود .

خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش میکند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش میکنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند). و دریافت معانی آنها میتواند در روند تعبیر خواب تاثیر گذار باشد. اگر سوالی درباره طبخ ماهی در ماهیتابه یا پختن آن به روش رستورانی دارید حتما از ما بپرسید. با این حال بسیاری از گونههای ماهی جالب دیگر وجود دارند که به مخزن گرم شده نیاز ندارند. معبرین اسلامی و غربی بسیاری دیدن ماهی در خواب را تعبیر کردهاند.

اسکار ماهی سخت جانی است و به نسبت بسیاری از ماهیها کمتر به بیماری دچار میشود. این غذا مسلماً به اندازه سن و اندازه آنها نسبت به والدینشان کمتر و با ابعاد کوچکتری می باشد. اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته میخوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست میآوری. شکست در محل کار: اگر شما کارمند هستی و خواب ماهی مرده ببینی، به این معناست که در زمینه کاری دچار مشکل میشود و تنزل مقام پیدا میکند. زیان و خسارتهای زیاد: اگر فردی که خواب ماهی مرده را میبیند، در زمینه تجارت مشغول به کار باشد،یعنی در این حوزه ضرر میکند و خسارتهای زیادی برایش پیش میآید.

از آنجایی که ماهی در خواب اغلب به معنای ضمیر ناخودآگاه است، پس اگر ماهی قرمز مرده در خواب ببینی، یعنی موضوعی قدیمی و در گذشته اثراتش از بین رفته و زمینه موفقیت های جدید برای شما فراهم میشود. ماهیگیری در خواب میتواند به معنای رویارویی با احساسات ناخودآگاه باشد که سرکوب شدهاند. اگر در خواب ببینی شخصی در حال ماهیگیری است یعنی خود شما در پی به دست آوردن هدف یا مقصودی هستی.

ماهیگیری در یخ به این معناست که شما میخواهید از یک مسئله عاطفی عبور کنید. فرشته ماهی مرجانی: فرشته ماهی مرجانی رنگارنگ، که معمولا به آن فرشته ماهی دو نخی نیز میگویند، یک فرشته ماهی کوتوله محبوب است که به راحتی با زندگی آکواریومی سازگار میشود. اگر خواب ببینید در رستوران ماهی میخورید این خواب نمادی از شروعی جدید در زندگی است. لوک اویتنهاو دیدن ماهیهای بزرگ در خواب را به “رضایت” تعبیر کرده است. ابن سیرین میگوید: اگر ببینی قلیهای از گوشت ماهی میخوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست میآوری.

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی گوشت ماهی میخوری، مال فراوانی به دست میآوری. توجه داشته باشید به مولدین غذای زیاد ندهیم و به اندازهای که غذای اضافی در تانک باقی نماند از وارد کردن شوک دمایی -نوری و یا هر استرس دیگری به مولدین خود جدا اجتناب کنید بعد از غذادهی صبر کنید تا ماهی کامل غذا را خورده و بعد از یک ساعت برقها را خاموش کنیم و صبحها بهتر است با نور طبیعی تانک مولدین روشن گردد. گرفتن ماهی سفید نیز به این معناست که از لحاظ عاطفی با خود در کلنجار هستید.

همچنین، به معنای سلامتی و رزق و روزی نیز هست. دیدن ماهی قرمز در خواب از نظر برخی اشخاص به معنای خوشیمنی و برکت است، اما برخی دیگر عقیده دارند نمادی منفی و شیطانی است. مشکلات کاری: اگر بیننده خواب مرد باشد و خواب ماهی مردهای ببیند، تعبیر آن است که از لحاظ شغلی برایش دردسر پیش میآید و موقعیت کاریاش به خطر میافتد. منوچهر مطیعی تهرانی دیدن ماهی قرمز در خواب را به فر و شکوه برای بیننده خواب تعبیر کرده است.

اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد. به ندرت غذا را از دست همکاران یا کسان دیگر می گرفتند. در نظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی میکنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است. نکته مهم در مورد آنها این است که شکارچیان خوبی نیستند و با ماهی های کوچک کنار می آیند و زندگی می کنند. اما احتمال دارد بسیار ناامید و سرخورده شوید وقتی که عاقبت هیچ اتفاقی رخ ندهد، زیرا وجود یا عدم وجود لکه ها بر باله پشتی چندان قابل اعتماد نیست، برخی از نرها دارای این لکه ها هستند و برخی دیگر نیستند و همین امر در مورد ماده ها نیز صادق است.

شاهد درصد هچ یا زنده شدن تخمهای بیشتری هستیم و وقتی تخمها را به مخزن مخصوص باهمان شرایط آب سبک هدایت میکنیم. اولین تخمگذاری با تعداد بسیار زیاد صورت میگیرد و پس از هچ تعداد چند صد نوزاد كه به فضای زیادی جهت رشد نیاز دارند, خواهید داشت. به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ به شما حمله میکند بیانگر این است که شما از یک مسالهی احساسی دوری میکنید، به قدری که رفته رفته رشد میکند و به یک مسالهی بزرگ تبدیل میشود. دراین بین بارها شاهد این قضیه بوده ام که دو انجل نر خواستار یک انجل ماده اند.

اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خوردهای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت میروی و به کسب علم و دانش میپردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار میکنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. تونی کریسپ: خوردن ماهی در خواب به درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و معاشرت و مصاحبت با آنان اشاره دارد. دیدن ماهی خال خالی در خواب میتواند به معنی شروعی جدید و نو باشد که اگر خواب ماهی آزاد ببینید احتمال دارد اطرافیانتان به شما پیشنهادهای مفیدی کنند.

نوع ماهی که در خواب میخورید نیز اهمیت دارد. تونی کریسپ گرفتن ماهی در خواب را نشانهای از خلق حالت ذهنی پذیرا تعبیر کرده است. ماهی سیاه در آب زلال: اگر ماهی سیاه در آب زلال ببینی یعنی موفقیت و شانس نصیبتان میشود. حضرت دانیال میگوید: اگر در خواب ببینی ماهیهای بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت است. اگر ببینی برای گرفتن ماهی، داخل آب رفتی به این معناست که شما با مهارت خود ترقی پیدا میکنی و صاحب ثروت میشوی. اگر در خواب یک ماهی بسیار بزرگ در تنگ آب دیدی، یعنی شما نمیتوانید مشکلات زندگی خود را حل و فصل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید